REKLAMAČNÝ PROTOKOL

obchodné meno: Peter Mariňák
miesto podnikania:
07301 Sobrance, Prof. Hlaváča 561/5


Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adres:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo faktúry, iného dokladu o kúpe:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady

______________________________________________________________________________

Reklamovaný tovar zašlite poštou, ako doporučenú zásielku, alebo prineste osobne na adresu: Peter Mariňák, 07301 Sobrance, Prof. Hlaváča 561/5

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom*:

Výmena tovaru Oprava tovaru Vrátenie peňazí Zľava z kúpnej ceny Iné..............................................................

V .................................... dňa: ………………… ………………………………

Podpis zákazníka

Vyjadrenie predávajúceho:

Dátum prijatia:.......................... Dátum vybavenia:...............................

Reklamácia: bola uznaná nebola neuznaná

Spôsob vybavenia reklamácie: výmena za nový kusvrátenie peňazí

Oprava: ..........................................................................................................................

Iné:..................................................................................................................................

………………………………

Pečiatka a podpis