Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebom zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov č. 102/2014 Z. z.

Predávajúci:

Peter Mariňák,miesto podnikania: 07301 Sobrance, Prof. Hlaváča 561/5, IČO: 42324980

Kupujúci:

Meno a priezvisko*: …..................................................................

Ulica a číslo*: ….............................................................................

M esto*: ….......................................................................................

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar/službu, ktorý som si objednala/objednal prostredníctvom Vašej internetovej stránky - e-shopu. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , uplatňujem si týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky – http://agrodomzahrada.sk

Číslo faktúry, dokladu o kúpe*: …............................................................................

Žiadam o vrátenie: ¤ - plnej hodnoty faktúry

(označiť len jednu možnosť)

¤ - čiastočnej hodnoty faktúry

Vrátený tovar a počet kusov: …...............................................................................................................................................

(iba ak vraciate len časť tovaru) …...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Požadovaná suma k vráteniu: …...........................................

Požadovanú sumu žiadam vrátiť*: ¤ poštovým poukazom na hore uvedenú adresu

¤ prevodom na účet

(číslo, kód banky alebo IBAN) …..........................................................................................

Sumarizácia zásielky :

- vyplnený formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  • tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy

  • faktúra o kúpe tovaru

V …......................................................................................................... dňa ….....................................

...........................................

podpis

* označené polia sú povinné